Zapraszamy do zapoznania się z ulgami i
odliczeniami, które obowiązują przy składaniu rocznego zeznania podatkowego
PIT za rok 2013.

Pobierz Darmowy Program PIT 2012


Jak zapłacić mniejszy podatek ?

Rozliczając swój PIT skorzystaj z przysługujących Ci przywilejów.
Określona grupa podatników w swoich zeznaniach podatkowych za rok 2013 może skorzystać z ulg i odliczeń, dzięki którym zmniejsza się podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zobacz z których ulg możesz skorzystać:


W 2013 roku pojawiły się zmiany, więc warto o nich wiedzieć, zanim rozpocznie się rozliczenie zeznań PIT za rok rozliczeniowy 2013. Ostatnie zmiany dotyczą ulgi na Internet, ulgi na dzieci, ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz ulgi rehabilitacyjnej.

Zmiany w uldze na Internet
Jeśli chodzi o rozliczenie roczne i ulgę na Internet, możemy rozliczać go już nawet wtedy, gdy nie korzystaliśmy z niego w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób ulga na Internet dotyczy również Internetu bezprzewodowego. Nie trzeba również posiadać już faktur za Internet, wystarczą tylko zwykłe rachunki lub inne dowody poniesienia wydatku.

Pamiętaj! Po raz pierwszy w 2013 wprowadzono ograniczenia co do użytkowania odliczenia na internet, od tego roku można ją brać w rachubę jedynie przez kolejne dwa lata. Implikuje to, że jeżeli używaliśmy ulgę na internet w w PIT-ach za lata wcześniejsze 2012 to nie mamy możliwości już odliczać internetu, pod warunkiem, że po raz pierwszy potrącaliśmy internet w roku 2012 to mamy możliwość go znowu odliczyć jedynie w formularzach PIT za 2013 rok, jeśli natomiast pierwszy raz będziemy uwzględniać ulgę na internet w roku 2013 to mamy możliwość go po raz drugi odliczyć tworząc zeznanie PIT za rok 2014.

Zmiany w uldze na dziecko
Po raz pierwszy w 2013 wcielono znaczne modyfikacje w uldze prorodzinnej.
Wprowadzono pułap dochodów, ważny w przypadku odejmowania ulgi dla jednego dziecka. Limit ten to 112 000 zł przy tworzeniu zeznania PIT wspólnego lub formularza PIT osoby w pojedynkę wychowującej dziecko, i 56 000 zł dla podatników składających deklarację PIT oddzielnie. Jeżeli dochód narusza te zakresy to podatnik lub podatnicy wychowujący zaledwie pojedyncze dziecko nie mają prawa korzystać z ulgi na dzieci.
Drugą modyfikacją w uldze na dzieci jest wzrost wartości zniżki na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. Na trzecie dziecko zniżka wynosi 1668,06 zł na rok, 139,00 zł co miesiąc, tymczasem na czwarte i każde następne dziecko zniżka wynosi 2224,08 zł rocznie 185,34 zł za miesiąc.
Nie uległa zmianie kwota ulgi na dwójkę dzieci, nadal odliczamy 1112,04 zł za rok, 92,67 zł za miesiąc na każde z dzieci.

Ulga rehabilitacyjna
Z kolei ulga rehabilitacyjna objęła również osoby niewidome i niewidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytuły posiadania psa asystującego, limitem odliczeń jest kwota 2280 złotych.

Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Często wykorzystywana ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci również została nieco zmieniona, ważne jest przede wszystkim faktyczne samotne wychowywanie dziecka. Nie mogą z niej korzystać rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy co prawda są panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką czy rozwodnikiem, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub wychowują dzieci z drugim rodzicem dziecka.ULGI I ODLICZENIA W 2014 - rozliczenie za 2013 r.

Rodzaj ulgi/metody rozliczenia

Rodzaj odliczenia

W jakiej wysokościIKZE - kwota zapłacona w roku 2012  na indywidualne konto ZE podatnikaOd dochodunie więcej niż 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne danej osoby za rok poprzedni, nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (czyli nie może przekroczyć 4030,80 zł)

Wspólnie z małżonkiem

Podatek w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznych dochodów małżonków

Pomocny przy przekroczeniu skali lub braku przychodów u małżonka – pozwala wykorzystać kwotę wolną od podatku u obu małżonków

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Podatek w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko

Korzystne przy przejściu na wyższy stopień skali podatkowej

Kwota wolna od podatku

Niweluje podatek do kwoty dochodu 3091 zł

Odlicza się 556,02 zł od podatku i niweluje do zera zarobek jeśli rocznie nie przekracza do wartości 3091 zł

Składki ZUS

Od dochodu

W kwocie zapłaconej wdanym roku ze środków podatnika

Ulga na użytkowanie sieci Internet

Od dochodu

W wartości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 760 zł rocznie

Darowizny na cele pożytku publicznego

Od dochodu

W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawastwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika

Darowizny na cele kultu religijnego

Od dochodu

W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawastwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika

Darowizny na cele krwiodawstwa

Od dochodu

W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawastwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych

Od dochodu

W pełnej kwocie darowizny, nie sumuje się jej z pozostałymi, może być odliczona nawet do 100% dochodu

Wydatków na rehabilitację

Od dochodu

W zależności od rodzaju wydatku – w kwocie faktycznie ponoszonych kosztów rehabilitacji

Ulga na przewodnika

Od dochodu

Jeśli wystąpi konieczność posiadania przewodnika odliczać można 2280 zł, niezależnie od tego ile faktycznie przewodnikowi zapłacono

Ulga na psa asystującego

Od dochodu

Jeśli wystąpi konieczność posiadania psa odliczać można 2280 zł, niezależnie od tego ile faktycznie kosztuje utrzymanie psa

Ulga rehabilitacyjna na samochód

Od dochodu

2280 zł – na używanie pojazdu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Ulga na leki – w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Od dochodu

Odliczenie to różnica między miesięcznie ponoszonymi wydatkami a kwotą 100 zł

Kwoty zwróconych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

Od dochodu

W kwocie wcześniej zaliczonej do dochodów podlegających opodatkowaniu

Nowe technologie

Od dochodu

Do 50% poniesionych wydatków

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od podatku

7,75% podstawy ich ustalenia (odliczeniu podlegają jedynie składki faktycznie zapłacone

Ulga prorodzinna

Od podatku

1112,04 rocznie na każde dziecko, którego dotyczy ulga/ 92,67 zł miesięcznie lub 3,09 zł dziennie jeśli ulgę rozlicza się za krótszy okres

Ulga abolicyjna

Od podatku

W kwocie różnicy między podatkiem zapłaconym przy zastosowaniu zasady zwolnienia z progresją a ustalonego przy zastosowaniu zasady proporcjonalnego odliczenia